Logo

Whistleblowing

You can either create a new case or follow up on a previous one. Your report will be kept confidential and will be handled with the utmost sensitivity.


Rapportera oetiskt eller olagligt beteende säkert och konfidentiellt

Hos Sun4Energy tar vi etik och integritet på allvar. Om du är medveten om något beteende som strider mot våra värderingar, lagar eller etiska riktlinjer, uppmanar vi dig att använda vårt visselblåsningssystem för att rapportera det.

Varför visselblåsning är viktigt

Visselblåsning hjälper oss att identifiera problem som kan skada våra anställda, kunder och även hela företaget. Genom att rapportera olämpligt beteende bidrar du till att upprätthålla en trygg och rättvis arbetsmiljö.

Vad kan rapporteras?

Generellt kan man rapportera missförhållanden som är av allmänt intresse så som till exempel;

 • Ekonomisk oredlighet eller bedrägeri
 • Diskriminering eller trakasserier
 • Miljöbrott
 • Hälso- och säkerhetsrisker
 • Dataintrång eller IT-relaterade risker
 • Olämplig användning av företagsresurser
 • Annat beteende som strider mot företagets etiska riktlinjer

Förhållanden som rör enskilda anställningsförhållanden omfattas i regel inte av Visselblåsarlagen.

Hur det fungerar

 1. Anonymitet: Sun4Energy garanterar din anonymitet om du väljer att vara anonym.
 2. Rapportering: Använd vårt enkla och användarvänliga formulär för att skicka in din rapport.
 3. Uppföljning: Ett unikt ID genereras för din rapport, vilket gör det möjligt för dig att följa ärendets status och kommunicera med oss utan att avslöja din identitet.
 4. Utredning: Vi tar varje rapport på största allvar och kommer att utreda ärendet grundligt.
 5. Skydd mot Repressalier: Vår policy och lagstiftningen skyddar dig från eventuella repressalier för att ha rapporterat i god tro.In English

Report unethical or illegal behavior safely and confidentially

At Sun4Energy, we take ethics and integrity seriously. If you are aware of any behavior that violates our values, laws, or ethical guidelines, we encourage you to use our whistleblowing system to report it.

Why whistleblowing is important
Whistleblowing helps us identify problems that could harm our employees, customers, and even the entire company. By reporting inappropriate behavior, you help to maintain a safe and fair work environment.

What can be reported?
In general, you can report misconduct that is in the public interest, such as:

 • Financial impropriety or fraud
 • Discrimination or harassment
 • Environmental crimes
 • Health and safety risks
 • Data breaches or IT-related risks
 • Improper use of company resources
 • Other behavior that violates the company's ethical guidelines

Conditions that relate to individual employment relationships are generally not covered by the Whistleblower Act.

How it works

 1. Anonymity: Sun4Energy guarantees your anonymity if you choose to be anonymous.
 2. Reporting: Use our simple and user-friendly form to submit your report. A unique ID is generated for your report, which allows you to track the status of the case and communicate with us without revealing your identity.
 3. Investigation: We take every report very seriously and will investigate the matter thoroughly.
 4. Protection against Reprisals: Our policy and legislation protect you from any reprisals for reporting in good faith.

Submit Case

This will be used to send you updates on the case.
It will not be shared with anyone.